Recent circular
व्यवसायिक प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भवन वा अपार्टमेन्ट वा सपिङ कम्प्लेक्स को सम्बन्धमा ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन ,२०५२ को दफा ८(३) को कार्यान्वयन (व्यवसायिक प्रयोजनको लागि निर्माण गरिने पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भवन वा अपार्टमेन्ट वा सपिङ कम्प्लेक्स को सम्बन्धमा ।)

IRD at 5/2/2013 1:56:41 PM